G005 Meubelreeks
D286 De Pannenbakkerij, Kruisem
D138 Trouwzaal, Kortrijk - interieur
D029 Verstraete-Heyde, Gent - interieur
D180 Vooruit, Gent - kantoren interieur
D225 Vooruit, Gent - concertzaal interieur
D039 Callewaert-Vanbrussel, Mespelare - interieur
D218 Muziekcentrum Track, Kortrijk
D111 Concertstudio, Kortrijk - renovatie