Inbreidingsproject, Opwijk

Wedstrijdontwerp 'Vlaanderen Bouwt'

locatie
Opwijk

opdrachtgever
NV Villabouw Francis Bostoen
en Van Herreweghe BVBA

status
wedstrijdontwerp

jaar
2004

Het project kadert in een wedstrijd van VLABO, “Vlaanderen Bouwt”. Architecten kunnen samen met een promotor-aannemer een woningbouwproject indienen voor één of meerdere gebieden van een terrein van twee hectare, gelegen in het centrum van Opwijk.

Het opmaken van een globaal stedenbouwkundig plan voor het gebied is onontbeerlijk. Samen met Meta-Architectuurbureau maken we een structuurschets voor het volledige gebied op waarbij we een 90-tal wooneenheden intekenen.

Zowel in de kavelstructuur als in de gebouwenstructuur van de dorpskom stellen we eenzelfde orthogonaal stelsel vast met kleine toleranties naar links of rechts. Enkel de kerk breekt met het systeem en heeft een radicale oost-west oriëntatie. Dit buurtgebonden orthogonaal stelsel werkt structurerend voor het projectgebied en zorgt voor een maximale verankering in het buurtweefsel.

Het masterplan voorziet een aaneengesloten bouwblok rakend aan het dorpsplein en een lineair losstaand bouwblok ingeplant in de ‘Engelse tuin’. Twee structurerende volumes grenzend aan de bestaande verkavelingsstructuur aan de noordzijde, sluiten het gebied af.